Lund C

Lund C och tunnel under spårområdet – lösning för järnvägsknuten?

Sedan järnvägen Malmö-Stockholm invigdes år 1856 har det bara funnits två spår genom Lund. Nålsögat är och hela tiden varit den s.k. Armaturkurvan vid Carl Holmbergs intressanta armaturfabrik byggd 1890, som inte får rivas enligt bevaringsprogrammet.

Tågsträckan Malmö-Lund med 460 tåg per dygn är en av landets mest trafikerade. Nu pågår en utbyggnad till fyra spår från Malmö som snart har nått fram till stadsgränsen i söder. Trafikverket ska sedan fortsätta utbyggnaden till Hässleholm.

I Lund planeras en ny stationsbyggnad, men den löser inte problemet med flaskhalsen söder om Lund C. Den nuvarande stationens kapacitet är helt otillräcklig, särskilt i rusningstid. Perrongerna är för trånga och har för liten utrymningskapacitet. Spårområdet är helt instängt mellan nya Tingshuset och Godsmagasinet.

Järnvägstunnel kan ge plats åt bostäder

På uppdrag av kommunen har konsultföretaget Sweco presenterat en vision för hur en nedgrävd järnväg i en 4 km lång tunnel kan ge plats åt bostäder och ta bort spårbarriären som delar Lund. Swecos vision är att 20 hektar markyta kan frigöras mitt i stadskärnan, vilket kan ge plats för 2500 boende samt kontor, service och handel. Dessutom upphör buller och stoftspridning från tågen i centrala Lund.

Swecos fortsatta utredningar visar att tunnelalternativet har många fördelar, men blir väsentligt dyrare än markalternativet som beräknas kost 5-7 miljarder kronor. Tunneln kan kosta 18-22 miljarder, men markexploateringen kan ge drygt 2 miljarder i intäkter. Här ingår också att godstrafiken leds i separata tunnlar eller i ett yttre godsspår.

Lund får en underjordisk station

Tunneln skulle ge Lund en underjordisk station med sex spår, den största i sitt slag inom landet. Perrongerna nås från flera nedgångar i markplanet via rulltrappor och hissar. Utifrån geologin i området föreslås en tunnelteknik som har använts i Europa, men inte i Sverige. Ytterligare en fördel med tunnel, vilket man kunde se när Citytunneln i Malmö byggdes, är att tågtrafiken kan fortgå under hela byggperioden och släppas på när allt är färdigt.

Nu är det upp till Lunds kommun, Trafikverket, Region Skåne och statliga Jernhusen som äger Lund C, att komma till skott och fattat ett beslut. Antalet resande till och från Lund C väntas öka med 75 procent till år 2030.