datorgrafik stormen och molnet

Silhuetter ovan och skiss till höger från AFSL:s yttrande.

Kv Molnet och Stormen på Klostergården

I oktober 2020 presenterade Stadsbyggnadskontoret ett förslag till detaljplan för kv. Molnet och Stormen på Klostergården i Lund. Idag är det tomma ytor, delvis använda som parkering. 

Samrådstid: 2020-10-30 - - 2020-12-22

Generellt olämpligt med så hög exploateringsgrad 

Generellt välkomnar AFSL bebyggelse i området, men planens föreslagna höga exploatering med höga hus medför försämrad miljö för boende i grannskapet (i synnerhet villaområdet österut drabbas) med små och skuggiga nya gårdsrum. Vidare skapar de föreslagna kvarteren en uppstickande siluett, som inte stämmer med de ambitioner som uttrycks i planbeskrivningen om en anpassning till kringliggande husbebyggelse.

4-våningshus mer lämpligt

Lämplig bebyggelsehöjd enligt AFSL är kring 4 våningar, (idag ansedd som en ekonomisk byggnadstyp) med nedtrappning mot söder och väster. Kvarteren får då ökat solinfall och minskad skuggbildning. Sänkningen i byggnadshöjd skulle förslagsvis kunna kompenseras med exploatering även av Molnet 1:s östra impediment enligt bilagda skiss (se nedan). Kanske behövs då också en prövning av Stattenavägen som led för farligt gods.

En större blandning av funktioner i kvarteren är också önskvärd för att uppnå urban kvalitet, och stråkets anslutningspunkter, utformning och bekvämlighet bör ses över.

Hänsyn till omgivningen saknas

Avslutningsvis har AFSL svårt att förstå motivet till den föreslagna höga bebyggelsen i de båda kvarteren, där uppenbarligen hänsyn till omgivningen fått stå tillbaka både miljömässigt och estetiskt. Vi tror att Lund borde göra en höghuspolicy, liknande den som gjordes i Malmö för några år sedan, där man formulerade en strategi för var och hur man kan bygga högre än 5 våningar. 

Läs vidare i AFSLs yttrande här.

Samrådstid: 2020-10-30 - - 2020-12-22

  • Grannbebyggelse