SUS/Lund

I utredningen Fördjupad Lokaliseringsutredning – Skånes universitetssjukhus i Lund bedöms det
befintliga sjukhuset i Lund i sin nuvarande form inte längre kunna tillgodose dagens och framtidens
krav på modern och högteknologisk vård. De främsta bristerna finns i lokaler för operation, intensiv-
och akutvård samt laboratorier för bild- och funktionsdiagnostik, men flera vårdavdelningar ger inte
utrymme för modern teknik och uppfyller inte heller dagens krav på t ex ventilation.

Stadsmiljöföreningen AFSL (Aktionsgrupper För Samhällsbyggande i Lunds kommun) tillhör inte
utredningens remissinstanser men eftersom föreningens målsättning är att bidra till en långsiktig och
hållbar stadsutveckling i Lund vill vi gärna framföra några synpunkter på den stora förändring som en
flytt av Universitetssjukhuset innebär.

Läs hela yttrandet