Kv Margretedal

I november 2020 presenterade kommunen ett förslag till detaljplan för området Margretedal vid Södertull i Lund. Det gäller alltså området mellan Södra Esplanaden, Södra vägen, Stora Södergatan och Tullgatan. I planen föreslås att det befintliga p-huset från 2004 skall rivas och att istället ett nytt större p-hus byggs strax intill. På det gamla p-husets plats föreslår man 4 st punkthus om 6 – 8 våningar. I södra delen av området föreslås tre stycken bostadskvarter med bebyggelse om 6-8 våningar som vätter mot Södra vägen.

Förortsliknande punkthus intill Söderport

AFSL tycker det är lovvärt med ny bostadsbebyggelse längs Södra vägen, men ställer sig kritisk till de höga förortsliknande punkthusen i omedelbar närhet till Söderports kända gavelsiluett. Utanför den historiska stadskärnan löper idag en grön zon av varierande bredd i form av esplanad, trädkantade gator och parker eller planteringar som följer den gamla vallens sträckning. Det är denna krans av fri eller glest och lågt bebyggd grönska som bidrar till att tydliggöra stadskärnans 1000-åriga utsträckning. Det är av högsta vikt att behålla denna struktur också i framtiden. Generellt bör bebyggelse i den gröna zonen vara lägre än stadskärnans bebyggelsemur.

Riva parkeringshus klimatmässigt resursslöseri

FSL finner det också ur hållbarhetssynpunkt helt oacceptabelt att riva ett P-hus från 2004 för att bygga ett nytt strax intill och argumenterar för den mycket billigare lösningen att bygga på det befintliga p-huset med en våning. Något annat är ett resursslöseri som borde vara uteslutet på 2020-talet.

AFSL kritiserar också att delar av den nya bostadsbebyggelsen läggs ovanpå det nya p-huset, vilket skapar en dålig boendemiljö samt vidare att de höga bostadshusen orsakar alltför mycket skugga på bostadsgårdarna. Generellt kan sägas att punkthus ger svåranvända och otydliga rum i utemiljön samt ger förortskaraktär.

AFSLs sammanfattning

Sammanfattningsvis lider detaljplanen för Margretedal av flera allvarliga brister och behöver därför omarbetas enligt följande punkter:

  • Tänk hållbart – använd det befintliga p-huset, bygg på vid behov!
  • Stryk punkthus i den befintliga planteringen!
  • Bygg bostadskvarter på mark – inte på p-hus!
  • Minska exploateringen, släpp in sol – och därmed grönska – i bostadsgårdarnas inre!

Läs AFSL:s fullständiga yttrande.