Kv Färgaren

Ett av de större ingreppen i Lunds stadskärna planeras i kv Färgaren d.v.s. f d Åhlénshuset/Thulehuset.
Planen ska utgå från en total avrivning av halva kvarteret, d.v.s. en form av ”totalsanering” som användes
i städernas centrala delar under 1960-70-talens rivningsvåg. Allvarligt är också att hushöjder på 6-7
våningar kommer att torna upp sig intill det medeltida Stäket-huset.
Förändringar av denna typ leder till identitetsbrott och störande karaktärsinslag i stadsbilden. Med tanke
på att Lunds stadskärna är definierat som Riksintresse för kulturmiljövården förefaller projektet i detta
avseende ha helt fel inriktning.

Strider mot modernt hållbart stadsbyggande
AFSL menar vidare att planarbetets utgångspunkt strider mot alla föreställningar om hållbart
stadsbyggande, samt saknar insikt om det grönas roll som utomordentligt viktig befrämjare av hälsa och
klimatnytta.
AFSL hävdar också att man före arbetet med ny detaljplan för kv Färgaren måste upprätta ett
Planprogram för kvarteret.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har gett Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för kv Färgaren
25 intill Stortorget i Lund. Mer information i länkarna nedan.