ARG – Aktion Rädda Galten

ARG — Aktion Rädda kv. Galten är en grupp inom AFSL, som arbetar för att informera om och debattera planerna på att exploatera kv. Galten vid Mårtenstorget. Vi anser att husen i centrala Lund ska anpassas till Lunds stadskärna. Det maximerar husens höjd till 3-5 våningar inklusive vindsvåning.

Vad innebär detaljplaneförslaget för Galten?

Kommunens detaljplaneförslag för kv. Galten innebär ett 12-våningshöghus, andra höga 7-8-våningshus, shoppinggalleria runt torg, ny jättelik biograf vid Bankgatan, ny bussterminal med del av Vårfruskolans skolgård på stationens tak, nedgrävt parkeringshus som är dålig ekonomi för kommunen. Den höga kostnaden för garaget innebär också att exploateringsgrad av Galten drivs upp med 30 % jämfört med tidigare förslag. Detaljplaneförslagets 19 000 m2 bebyggelse innebär en nästan fördubblad exploatering jämfört med planprogram från 2012, dvs 90% ökning. Flera 1800-talshus kommer att rivas helt eller delvis. Se även planbeskrivningen för kv. Galten, Lunds kommun.

barn i bur – trevligt och säkert? 

 

Kommunen har fått ett förslag till detaljplan för kvarter Galten där ARG säger:

NEJ till 12­våningshus (40 m) i kv. Galten intill Mårtenstorget. Inga hus i Lunds innerstad bör byggas högre än 3-5 våningar inklusive vindsvåning. Höghus kan byggas utanför stadskärna vid Södra ringen, Arenastaden, Brunnshög etc.

NEJ till shoppinggalleria kring innergården och stor biograf vid Bankgatan. Stöd istället existerande verksamheter.

NEJ till förslaget att minska Vårfruskolans skolgård och istället låta barnen leka på taket av nya busshållplatsen.

NEJ till att riva eller stympa de historiska husen i kv. Galten.

NEJ till att parken i kv. Galten försvinner. Den tillhör alla lundabor och är likt alla parker i städer viktig för miljön och välbefinnandet.

NEJ till underjordiskt parkeringsgarage med infart från Bankgatan. För att täcka kostnaderna för garaget måste kvarteret exploateras mycket hårdare än vad som annars vore nödvändigt. Dessutom innebär kostnaden för de arkeologiska utgrävningarna att kommunen enligt avtal i princip ger bort marken. Det finns dessutom redan flera andra parkeringshus i närheten.

 

JA till att alla äldre hus i kvarteret måste bevaras.

JA till hus i lundaskalan, i stil och material som passar i den historiska miljön.

JA till blandning av hyres- och bostadsrätter i kv. Galten. Husen bör fördelas på de historiska kvarter som revs inför ”Genombrottet”.

JA till grön skolgård i markplan till Vårfruskolan och tillräcklig plats för elevernas raster och andra aktiviteter.

JA till värna parken och grönskan i kvarteret som tillhör alla lundabor.

JA till torgplats på Mårtenstorget och bilparkering under eftermiddag och kväll

 

ARGs avsikt är alltså att granska och omvärdera detta orimliga förslag som innebär att det danska fastighetsbolaget Norcap A/S genomför en hård exploatering av kvarteret. Vi anser istället att husen i centrala Lund skall byggas i samma skala som resten av stadskärnan. Den sammanlagda bostadsytan i förslaget bör fördelas på fler och lägre byggnader. Det innebär också en bättre anpassning till kvarterets historiska gaturum och innerstadens kulturvärden. Lund är en av Sveriges äldsta städer och utformningen av stadskärnan med det medeltida gatunätet är av riksintresse. Inga historiska hus skall heller rivas helt eller delvis och parken bevaras.

Vad vi kan göra!

För att hjälpa till att stoppa förslaget på detaljplan för kv. Galten och det danska fastighetsbolaget Norcap A/S hårda exploatering av kvarteret kan du göra flera saker:

Det i särklass bästa du kan göra nu är att kontakta de politiker som röstade för förslaget:

Partier som röstade för detaljplaneförslaget: KD, L, M, MP, S, SD

Partier som röstade emot: C, Fi, FNL, V.

läs mera i vår folder hur och vad mer man kan göra.

För inspiration läs AFSLs sammanfattning av debattartikeln Därför bör planförslaget till kvarteret Galten skrotas.

Eller hela artikeln i Nyheter i Lund: Därför bör planförslaget till kvarteret Galten skrotas