Möllevången / Riksvapnet

I en detaljplan för kv Riksvapnet 3 i Möllevången föreslås rivning av tre st 2-vånings bostadslängor och uppförande av 5 st 4-vånings punkthus för boende.

AFSL vill betona:

  •  Hållbarhet är ett grundläggande villkor för planeringsbeslut under kommande decennier.
  •  Primärt är då att bevara och använda befintlig bebyggelse i så hög grad som möjligt
  • Det betyder att även större renoveringar och ombyggnader är att föredra framför rivning av befintlig bebyggelse.
  • Befintlig bebyggelse i Riksdomaren 3 svarar väl mot det behov av mindre hyreslägenheter som är tydligt uttalat för brukargrupper med svagare ekonomi.
  • Befintlig bebyggelse innehåller idag en social mötesplats, Möllaregårdens träffpunkt för seniorer, som är välfungerande, vilket bör väga tungt i planeringen av kvarterets framtid.

AFSL begär därför:

  • att en vidare utredning av framtida bebyggelse i kvarteret Riksvapnet görs.
  • Fokus bör då ligga på möjligheten att förtäta utan att de tre befintliga bostadslängorna rivs.
  • Detta kan ske företrädesvis genom att den befintliga bebyggelsen kompletteras med för platsen lämpliga volymer som kan erbjuda ca 60 lägenheter och då – tillsammans med befintlig bebyggelse – uppnå de i nuvarande detaljplaneförslagönskade 120 lägenheterna.