Kv Virket 6

Istället för kommunens stereotypa förslag vill AFSL ha ett dynamiskt kvartershörn med lägre bebyggelse och ett mindre torg där Hammarskjöld-Reiz byggnad får stå kvar.

AFSL har yttrat sig över detaljplanen för kv Virket, som är det första förslaget för gestaltningen av stadsdelen Västerbo i Lund. Det kan ses som ett slags ”prejudikat” eftersom det kan bli bestämmande för hur övriga delar av Västerbro utformas.

I planen för Virket anges 5-7 våningar för bebyggelsen. Det är en generell höjdökning som avviker från traditionell innerstadsbebyggelse. Det är oroande anser AFSL. Genom att bygga högre än 5 våningar får man en försämrad kontakt mellan bostad och stadsrum. Det är dessutom skadligt ur ett barnperspektiv.

I enlighet med riktlinjerna för Västerbro-programmet om en varierad stadsbild med möte mellan gammalt och nytt måste verksamhetsbyggnaden, ritad av Kobjers arkitekt Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, bevaras. Läs mer i AFSLs yttrande.

Byggnaden av Ingrid Hammarskjöld-Reiz har en stark egen karaktär. Det har innehållit växlande verksamheter från 1957 – och bör fortsätta så också i framtiden.

AFSLs synpunkter:

  • Att bostadshus över 5 våningar i möjligaste mån ska undvikas – så också i kv Virket.
  • Att gatuhörn är gestaltningsmässigt viktiga punkter i stadsväven och att planbestämmelserna för kv Virket bör ange riktlinjer för en tydlig arkitektonisk gestaltning av kvarterets sydöstra hörn. Arkitektkontoret Fojab bör få bakläxa och återkomma med en mindre stereotyp volymshantering.
  • Att i enlighet med Västerbro-programmets riktlinje om varierad stadsbild med möte mellan gammalt och nytt ska verksamhetsbyggnaden från 1957 ritad av Hammarskjöld-Reiz bevaras.
  • Att Västerbro-programmet generellt ska få ett starkare genomslag i detaljplaneförslaget.
  • Att Västerbro ska ha trottoarer som ej är smalare än 2,2 meter.