Kv Paradis

Kv Paradis tillhör Lunds stadskärnas kultur- och arkitekturhistoriskt mest intressanta kvarter. Här finns byggnader av namnkunniga arkitekter som vittnar om Lund som handels-, industri-, universitets- och lasarettsstad. Här finns också en bit av den gamla vallen, ålderdomliga gårdsmiljöer och en f d sjukhuspark.

Bebyggelsehistorisk bakgrund

1913-16 byggdes Södra lasarettsområdet i kv Paradis ut enligt ritningar av arkitekten Salomon Sörensen. Utbyggnaden innebar ett kliv över stadskärnans nordgräns och visuell samverkan med tre utanförliggande äldre märkesbyggnader, alla i rött tegel: Biskopshuset i ”medeltidsstil” av Brunius (1845), Allhelgonakyrkan i nygotik av Zettervall (1891) och Universitetsbiblioteket i ”hansa-renässans” av Hellerström (1907). Sörensen löste skickligt uppgiften med ny arkitektur som knöt samman stadskärnan med de tre befintliga byggnaderna; han valde rött tegel och samstämda byggnadsvolymer med valv, torn och gavlar som genomgående motiv. Ett nytt stadsrum skapades mellan de två valvburna broar som förband de båda lasarettsområdena och samtidigt bildade två ”portar” till en sekvens av Allhelgona Kyrkogata, som belägen strax norr om Norra vallgatan följer den forna stadsvallens läge. Resultatet blev ett unikt sammanhållet och rumsligt välartikulerat stadsparti som vi fått som gåva att förvalta för framtiden.