Kv Galten

flygfoto med datorgrafik tillagt för 12-våningshus

Kv. Galten vid Mårtenstorget

I maj 2020 presenterade kommunen ett förslag till detaljplan för det medeltida kv. Galten söder om Mårtenstorget i Lund. Det gäller alltså kvarteret mellan Mårtenstorget, Råbygatan, Lilla Tvärgatan och Bankgatan. Här ryms bl a busstation för regionbussar, Vårfruskolan och en grön park med delar av ”Carlssons trädgård”. Halva kvarteret revs på 1960-talet inför det s.k. Genombrottet när en motorväg planerades genom centrala Lund. Se https://kulturportallund.se/genombrottet/.

Möjligheten befria bostads- och skolmiljöerna från busstrafik bör rimligen ha högsta prioritet. Men planen föreslår ny hög bostadsbebyggelse på 4-8 våningar plus ett 12-våningshus en, flyttad busstation som tar mark från Vårfruskolan och parken, ett inre affärsstråk som drar folk från gatorna samt ett stort underjordiskt garage med infart från Bankgatan som drar in mer bilar i stadskärnan.

Förortsliknande höghus intill Mårtenstorget

AFSL tycker det är lovvärt med ny bostadsbebyggelse i kv. Galten men ställer sig kritisk till husens föreslagna höjd och då speciellt till det förortsliknande punkthuset på 12 våningar – d.v.s. ett höghus i omedelbar närhet till Mårtenstorget! I Lunds stadskärna är över 90% av husen lägre än eller högst 4 våningar. Denna sammanhållna låga silhuett har mycket högt kulturhistoriskt värde och är ett av kriterierna till Lunds stadskärnas status som Riksintresse för kulturmiljövård. Det är av högsta vikt att behålla denna småskaliga struktur också i framtiden. Generellt bör bebyggelse inte överskrida 4 våningar inom stadskärnan och 5 våningar längs Vallgatorna.  

Förvanskad kvartersform och försämrad skolmiljö

AFSL finner det också ur kulturhistorisk- och miljömässig synpunkt oacceptabelt att kvarteret i realiteten klyvs i två delar. I både Riksintresset och den fördjupade översiktsplanen Värna och Vinna staden betonas kvartersgränser och gatunät som ytterst viktiga för kulturmiljön. Men enligt planförslaget ska en ny östvästlig 4-6 våningar hög husrad mitt i kvarteret bilda front mot busstationen vid Lilla Tvärgatan, som i planen vilseledande kallas ”torg med skolgård som sekundär användning”. Kvarteret delas alltså i en nordlig tätbebyggd bostadsdel och en sydlig öppen torgdel. Busstorget läggs mittemot Lilla Tvärgatans låga 1800-talsbostadshus och den nya stationsbyggnadens tak räknas som lekyta åt Vårfruskolan (!). Istället för att äntligen befria bostads- och skolmiljöerna från busstrafik försämrar förslaget Vårfruskolans lekområde och löser upp den redan misshandlade Lilla Tvärgatan ännu mer.

Galten, fina utomhusmiljöer

AFSLs sammanfattning

Sammanfattningsvis lider detaljplanen för kv Galten av flera allvarliga brister och behöver därför omarbetas enligt följande punkter:

  • Stryk 12-våningshuset och sänk byggnadshöjden – inga hus i Lunds stadskärna ska byggas högre än 5 våningar inkl. vindsvåning! 
  • Stryk rivningen eller stympningen av historiska hus och förvanskningen av kvartersformen – värna Lunds kulturhistoriska miljöer!
  • Stryk inre affärsstråk och bio – stöd stadskärnans existerande verksamheter!
  • Stryk underjordiskt p-garage – arbeta för minskad biltrafik i stadskärnan och effektivt utnyttjande av befintliga p-hus! 
  • Stryk krympningen av Vårfruskolans lekområde – flytta regionbussarna och omfördela deras hållplatser!
  • Sänk exploateringsgraden i detaljplanen och behåll kvarterets park. Riv inga historiska hus vare sig helt eller delvis.

Läs AFSLs Förslag på planprogram på kv. Galten.

Länkar