Höje å

Höjeådalen och det stora landskapsrum ån rör sig genom är ett stadsnära naturområde och det enda för sydvästra halvan av staden. Det hotas av grannkommunen Staffantorps önskan att exploatera området mellan och ån och väg 108 i söder och ge plats för 3.500 bostäder. Varken Region Skåne eller Länsstyrelsen har motsatt sig dessa planer.

Kommunledningarna i Lund och Staffanstorp har mötts och diskuterat planerna på ömse sidor av ån. Detta inledande samarbete och den samsyn som redovisats har dock inte varit politiskt förankrat inom Lunds kommun, vilket medfört allvarliga konsekvenser. Från flera politiska partier i Lund framförs nu protester. Lund vill skapa ett kommunalt naturreservat, som även sträcker sig över till den södra sidan ån. Det har Staffanstorp avvisat för sin del.

Det öppna landskapet

Lunds kommun och reservatet slutar i ån, men det upplevda landskapsrummet sträcker sig vidare söderut över åkrarna. Det är längre än gällande landskapsbildsskydd (ca 300 m) och längre än till väg 108. Förslag har funnits att byta mark med Staffanstorp, så att Lund skulle nå upp till vägen.

Byggnation på sydsidan av Höje å strider mot jordbruket som riksintresse hävdar de politiska partier och föreningar i Lund, som är motståndare till Staffanstorps planer.  Det rör sig här om är 10+jordar. Se vidare: Handlingsplan för grön infrastruktur – insatsområden för grön infrastruktur 2019-2030, Länsstyrelsen i Skåne.

Regionplan -70 för SV Skåne stadgade att det öppna landskapet mellan orterna längs med järnvägen ska hållas öppet för den skånska landskapskaraktären. Den uppfattningen har varit gällande sedan dess.

Oblygt försök

Staffanstorp har beslutat att fortsätta sin planering.  Det är oblygt försök att profitera på Lunds infrastruktur, bl a genom att dra fördel av Lunds nya tågstation vid Klostergården. En ny bostadsbebyggelse på södra sidan av ån har inga relationer till Staffanstorps nuvarande bebyggelsestruktur. Nybyggnationen står inte i proportion till kommunens  nuvarande befolkningsutveckling, utan förutsätter en inflyttning.

AFSL anser det är viktigt att få behålla Höjeådalen och det stora landskapsrummet orört.