Bevaringsprogram / Antikvariska resurser

Förstärk antikvariska resurser och kompetens i Lund

De byggnadsantikvariska resurserna och kompetensen i Lunds kommun måste stärkas. Bevaringsprogrammen behöver uppdateras och i vissa stadsdelar saknas de helt, framför AFSL i en skrivelse till kommunen. Centralt för stadsbyggandet är att kunna identifiera byggnader och kulturmiljöer som är värdefulla och skall bevaras. I detta arbete är de kommunala bevaringsprogrammen viktiga verktyg, Stora delar av bebyggelsen utanför stadskärnan togs inte med i de nuvarande bevaringsprogrammen, som nu är mellan 30 och 40 årgamla.

Viktiga kulturhistoriska värden kan förstöras om bevaringsprogram saknas

AFSL anser att det är nödvändigt att återuppta arbetet med programmen med tanke på den omfattande nya exploatering som planeras. Viktiga kulturhistoriska värden kan skadas om såväl professionell expertis och resurser som kompletta verktyg saknas för att identifiera dessa. Ett särskilt problem är att stadsantikvarien från i år gått ner i tjänst från 75 till 50 procents tjänstgöring. I Helsingborg finns två heltidsanställda stadsantikvarier, en nivå som borde vara nödvändig också i Lund. Läs hela skrivelsen här.